09.04.16

RSL–Mogono 6:1 (4:0)

Fettis 5:1 (73.)

Mogono